Lesreglement GO TennisAlgemeen lesreglement

Artikel 1. De tennistrainingen worden verzorgd door Stefan Estefan of Gertjan Oostendorp. Indien beide niet bij machte zijn om de lessen te geven kunnen ze een (tijdelijke) vervanger regelen, wordt de les op een ander moment ingehaald of wordt het lesgeld van de gemiste lessen terug gestort. 

Artikel 2. Onder een lesuur wordt verstaan: een tijdseenheid van 50 minuten. U heeft 60 minuten de beschikking over de baan/banen. De tennisleraar heeft bij 1 lesuur 10 minuten pauze. - onder een half lesuur wordt verstaan: een tijdseenheid van 25 minuten. U heeft 30 minuten de beschikking over de baan/banen. De tennisleraar heeft bij een half lesuur recht op 5 minuten pauze.

Artikel 3. Het lesjaar is opgedeeld in twee seizoenen: Het zomerseizoen (april tot oktober) en het winterseizoen ( oktober tot april). Cursisten dienen zich voor ieder seizoen opnieuw op te geven.

Artikel 4. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de cursist en zal in principe niet worden ingehaald. Wel zal de trainer waar mogelijk meedenken naar invalmogelijkheden, maar die zijn slechts beperkt mogelijk. Alleen op initiatief van de trainer en ze mogen niet ten koste gaan van de leskwaliteit van de lesgroep waar ingevallen wordt.  De lessen die zijn uitgevallen om een andere reden dan het wegblijven van de cursist of de in artikel 6 omschreven uitvallessen, zullen in samenspraak met de lessers worden ingehaald. Na elke cyclus zijn er twee weken gereserveerd voor eventuele inhaallessen.

Artikel 5. Er wordt geen les gegeven: - in de zomervakantie (basisschool regio midden) - in de kerstvakantie - in de officiële meivakantie, dus één week (basisschool regio midden) - op Koningsdag - 1e en 2e Paasdag. In de overige vakanties en op overige feestdagen wordt wel lesgegeven, tenzij de trainer anders beslist. De trainer kan hier alleen van afwijken als de lesuitval geen belemmering vormt voor het geven van het afgesproken aantal lessen in de daarvoor beschikbare periode.

Artikel 6. De trainers streven ernaar om alle lessen die wegens weersomstandigheden niet zijn doorgegaan, op een andere (nader af te spreken) tijd opnieuw te geven, echter met dien verstande dat de bindende afspraak tussen partijen is: Het eerste uur wordt ingehaald, het tweede uur is voor rekening van de leshebbende enz. Er wordt maximaal 2 keer ingehaald per lescyclus.

Artikel 7. Indien een les wegens omstandigheden moet worden afgebroken, geldt het als een gegeven les. De trainer zal waar mogelijk anticiperen op deze omstandigheden. Bijvoorbeeld door het geven van een theorieles bij zware regenval.

Artikel 8. Een reeds ingeplande les gaat altijd door, tenzij hij geannuleerd wordt door de trainer via een Whatsapp bericht in de groepsapp.

Artikel 9. Het lesgeld geschiedt door middel van een factuur die door Tennisschool GO Tennis wordt opgemaakt en per email in pdf naar u wordt verzonden. Door het indienen van het ondertekende inschrijfformulier, is de cursist een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt de cursist geen gebruik van het recht op deelname aan tennislessen. De betaling dient binnen 14 dagen te worden voldaan door de cursist. Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn is voldaan, zullen administratiekosten/incassokosten in rekening worden gebracht.

Artikel 10. De cursist kan een aan hem/haar gegeven les niet overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 13.

Artikel 11. Het lestarief staat aangegeven op het inschrijfformulier. Door het indienen van het ondertekende inschrijfformulier, is de cursist een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt de cursist geen gebruik van het recht op deelname aan tennislessen.

Artikel 12. Wanneer bij de lesindeling een groep niet geheel gevuld is, wordt in overleg: 1. De lestijd aangepast. Of: 2. Worden leerlingen/ouders benaderd om tegen meer betaling een uur les te krijgen. Of: 3. Lessers worden gecombineerd met leden van andere verenigingen.

Artikel 13. Bij voortijdige beëindiging van de lescyclus door de cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld. Na overleg met de trainer is het mogelijk een vervanger te sturen van gelijke sterkte (in verband met groep sterkte). Een senior lid regelt een eventuele financiële regeling zelf met zijn/haar vervanger. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg tussen de cursisten vastgesteld.

Artikel 14. Enkel door inleveren van een volledig ingevuld lesformulier kan de cursist ingepland worden door de trainer.

Artikel 15. Inschrijven voor tennislessen geeft geen garantie voor plaatsing. GO Tennis zal de groepsindeling zo goed mogelijk verzorgen. Er wordt gestreefd naar training in homogene groepen. Het is mogelijk dat tussentijdse groepswijzigingen plaatsvinden indien de trainers dit wenselijk en mogelijk achten.  Artikel 16. Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de trainer.  Artikel 17. De trainer stelt zich niet aansprakelijk voor blessures/ongevallen die tijdens de les ontstaan, noch voor diefstal en beschadiging van eigendommen van leerlingen.

Artikel 18. De leraar verzorgt het lesmateriaal. De leerling zorgt zelf voor een tennisracket, passende kleding en schoeisel.

Artikel 19. De leerling heeft zich gedurende de les te houden aan de zgn. gedragscodes die de leraar hem oplegt. Daar waar de leerling dit nalaat is de leerling verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan (bijv uitsluiting van de les en aansprakelijkheid voor de gevolgschade). Artikel 20. In alle overige gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist GO Tennis.

Artikel 21. Door het afnemen van tennislessen gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens door GO Tennis en door de club waar u lid van bent. Uw gegevens worden gebruikt voor indeling, voortgang en facturatie van de lessen. Tevens kunnen ze worden gebruikt om u uit te nodigen voor club- of trainingsevenementen.