Parkreglement

1. Tot het gebruik van de tennisbanen van Tennisvereniging Wapenveld zijn uitsluitend die leden gerechtigd die in het bezit zijn van een geldige ledenpas. Deze ledenpas moet op verzoek kunnen worden getoond.

2. Het is verplicht om een baan af te schrijven volgens het afschrijfreglement.

3. Introducés (niet-leden) zijn van harte welkom. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Ieder lid van de vereniging mag één introducé maximaal vijf maal per jaar introduceren. Een baan digitaal reserveren voor jou en je introducé is eenvoudig: bij digitaal  reserveren is er de optie 'introducé'. Vul daar de naam en email adres in van de persoon die jij introduceert.

4. Introductie van niet-leden is niet toegestaan op toernooidagen en tijdens de clubkampioenschappen. 

5. Kinderen, die niet in het bezit zijn van een geldige ledenpas, worden alleen toegelaten onder geleide van hun ouders. Deze zijn dan ook verantwoordelijk voor het toezicht en de aansprakelijkheid van hun kinderen. Deze kinderen mogen nooit op de banen komen.

6. Huisdieren mogen zich alleen aangelijnd op het tennispark begeven.

7. Het is niet toegestaan te fietsen op looppaden van het park.

8. Het is verplicht de fietsen te plaatsen in het fietsenrek.

9. Auto's te parkeren in de parkeervakken buiten het tennispark en niet voor het toegangshek.

10. De baanreserveringen lopen volgens het afschrijfreglement (zie elders in dit infoboekje).

11. De banen mogen tijdens regen, bij gladheid na regen en bij plassen op de baan niet bespeeld worden. Dit geldt tevens tijdens onderhoudswerkzaamheden van de banen en in alle situaties waarin bestuurs- en/of baancommisieleden de banen onbespeelbaar verklaren.

12. Het is ten zeerste verboden om te sponzen, door plassen te slepen of te prikken.

13. De eerste beste droge baan is voor training bestemd; met uitzondering van baan 1 en 2.

14. Bij droge gravelbanen is het verplicht om te sproeien. Voor meer regels omtrent baanonderhoud verwijzen wij u naar het hoofdstuk Baancommissie".

15. Tennisschoenen en correcte tenniskleding zijn op de baan verplicht.

16. Het is verboden te roken op de baan.

17. Men dient zich zo te gedragen dat aan gebouwen, beplanting, hekwerk, netwerk en meubilair geen schade kan worden toegebracht.

18. Men dient mede tennisspelers te respecteren en zich sportief en correct te gedragen. Storende gedragingen zoals schreeuwen, vloeken, tijdrekken, misbruik van baanafschrijving en het niet slepen van de baan na een tennispartij zijn niet toegestaan (eventuele sancties kunnen door het bestuur worden opgelegd).

19. Buiten de banen wordt er niet getennist; alleen tegen de oefenmuur.

20. Het kantinereglement, zoals dit in het clubhuis hangt, is voor iedere gebruiker bindend.

21. Na het buiten nuttigen van een consumptie, spullen terug brengen naar het clubhuis en afval in de afvalbakken deponeren. Afvalbakken ook gebruiken als afvalbak.

22. De terrasmeubelen dienen op het terras te blijven.

23. Bezoekers en leden aan ons park moeten zich houden aan de horecawet.

24. Het is verplicht de baanverlichting om uiterlijk 23.00 uur uit te doen.

25. Het is verplicht het clubhuis om uiterlijk 24.00 uur te sluiten; behoudens festiviteiten.

26. Tijdens de jeugdlessen, zijn de regels zoals die opgesteld zijn door de trainer van toepassing.

27. Bij verwijdering van de lessen door de trainer en de eventuele maatregelen die hieruit voortvloeien voor de betreffende leerling, heeft het bestuur de eindverantwoordelijkheid.

28. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontvreemde en/of verloren eigendommen van spelers of bezoekers.

29. Een ieder die het aangaat wordt geacht bekend te zijn met dit reglement.

30. In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.Het bestuur behoudt zich het recht voor wijzigingen in dit reglement aan te brengen.

U kunt hier het Parkreglement downloaden en op alle gemak doorlezen.